Kulturfrukost nr 2 – lyssna i efterhand!

Fredagen den 30 september samlades vi på Teater Klämman och inledde inofficiellt teaterfestivalen som i år arrangerades i Flen i dagarna tre.

Ett 30-tal kulturaktörer från ungefär lika delar fria kulturlivet och offentliga sektorn åt frukost tillsammans, lyssnade på och deltog i ett samtal på temat

”Konsten att gå samman – erfarenheter från fria aktörers samverkansinitiativ och hur det offentliga kan haka i.”

I samtalets mitt stod Ewa Westin och Anne Öster från initiativet Fri Scen Sörmland samt Åsa Lockner från nystartade Konstfrämjandet Kraft och delade med sig av sina erfarenheter av och syn på att organisera sig.

Vi spelade in samtalet och det går att lyssna och titta på här.

Först hälsar Anne Öster på Teater Klämman välkomna, Marie Anstadius pratar kort om piloten Kulturkluster Sörmland sedan berättar Karolina Zander från Stua om projektet Kultur och turism för ökad attraktionskraft. Vid 08:20 på videon börjar själva samtalet.

Ministerbesök

I tisdags fick vi besök av sittande kulturminister Jeanette Gustafsdotter som var på turné i Sörmland och bland annat hälsade på region Sörmlands olika kulturverksamheter. Vi berättade om projektet Sörmländska kulturtillgångar och Kulturkluster Sörmland samt de övriga lösningar på kulturaktörernas behov som vi undersöker i projektet.

Jeanette visade engagemang och intresse och påtalade hur viktigt projektets arbete är att följa och lära av. Hon gav oss också ett medskick om vikten av att samverka med och förankra arbetet i den egna organisationen för att resultaten ska vara livskraftiga.

Dags att ansöka om Region Sörmlands bidrag för 2023

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beviljar bidrag till föreningar, organisationer och enskilda firmor inom kultur, folkbildning och friluftlivsfrämjande. Information om villkor och hur du söker kan du läsa här.

Sista ansökningsdag 1 oktober 2022. Ansökan i ansökningssystemet Apply är öppen från 1 september till 1 oktober.

Du kan läsa mer om hur du ansöker och komma till Apply här.

Fixa flis! Kulturklustret hjälper dig hitta i bidragsdjungeln

Ett av de största behoven som vi fått till oss är behov av finansiering eller hjälp med att hitta till rätt finansiär eller stöd. Därför har vi gjort en sammanställning över de vanligaste finansiärerna på vår webbplats. Du kan hitta sidan via denna länk.

De flesta stödgivarna på sidan har flera olika sökbara stöd. Ibland för olika målgrupper och ibland utifrån olika syften med stödet. Några av dem har särskilda utlysningsperioder när man kan söka stöd och andra stöd kan man söka året runt. Gå till sidan och klicka dig fram till intressanta stöd och läs vidare på respektive stödgivares webbsida. Har du frågor kan du kontakta kulturkluster@regionsormland.se.

September är en utlysningstät månad och just nu är det många stödgivare som har öppna utlysningar. Bland annat Konstnärsnämnden, Kulturbryggan, Kulturrådet, Sveriges författarfond. Du hittar också länkar till dem via sidan Hitta pengar.

Förslag till nationell strategi för de kulturella och kreativa branscherna klart!

Utredningen Kreativa Sverige är färdiga med sitt arbete och har överlämnat sitt slutbetänkande till kulturminister Jeanette Gustafsson. Slutbetänkandet innehåller förslag om en sammanhållen nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling för företag inom de kulturella och kreativa branscherna. 

Betänkandet innehåller såväl förslag på strategi som omvärldsfaktorer, politiska ingångar och problembeskrivning från branscherna, regionerna och sametinget.

Förslaget är i korthet att genomförandet under de närmsta 10 åren ska ske inom sex prioriterade områden. Dessa är framtagna i relation till uppdraget, omvärldsfaktorer, angelägna behov från branscherna och andra berörda företrädare samt EU:s strategi för kulturella och kreativa branscher från 2022. De sex prioriterade områdena är:

  1. Tydligt tvärpolitiskt ansvar för kunskap, synergier och samverkan
  2. Förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd
  3. Långsiktigt och snabbt på upphovsrättens marknad
  4. Export, internationalisering och värdeskapande utomlands
  5. Hållbar arbetsmarknad och kompetensförsörjning för alla
  6. Platsens betydelse för kulturella och kreativa verksamheter (och tvärtom)

Utredningen är tydlig med att den första prioriteringen är den största och en förutsättning för att övriga fem prioriteringar ska kunna gå att genomföra.

Utredningen menar också att

Vi bedömer att det finns fortsatt stor potential för hållbar samhällsutveckling i att stödja företag inom kulturella och kreativa branscher till ökad tillväxt och kulturell produktion. Men för att den ska kunna infrias med god effekt behöver staten undanröja en lång rad hinder som dessa företag möter och som i hög grad kräver specifikt anpassade lösningar inom kultur-, närings- och exportfrämjandet, bland annat. Både politik och företag behöver också förhålla sig till en hög förändringstakt, inte minst kring konkurrenskraften i en global kontext.

SOU 2022:44, sid 17

Du kan hitta betänkandet i sin helhet på regeringens webbplats. Betänkandet har ett nationellt fokus men utredarna skrev också en debattartikel utifrån det regionala perspektivet. Den kan du läsa här.