Förslag till nationell strategi för de kulturella och kreativa branscherna klart!

Utredningen Kreativa Sverige är färdiga med sitt arbete och har överlämnat sitt slutbetänkande till kulturminister Jeanette Gustafsson. Slutbetänkandet innehåller förslag om en sammanhållen nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling för företag inom de kulturella och kreativa branscherna. 

Betänkandet innehåller såväl förslag på strategi som omvärldsfaktorer, politiska ingångar och problembeskrivning från branscherna, regionerna och sametinget.

Förslaget är i korthet att genomförandet under de närmsta 10 åren ska ske inom sex prioriterade områden. Dessa är framtagna i relation till uppdraget, omvärldsfaktorer, angelägna behov från branscherna och andra berörda företrädare samt EU:s strategi för kulturella och kreativa branscher från 2022. De sex prioriterade områdena är:

  1. Tydligt tvärpolitiskt ansvar för kunskap, synergier och samverkan
  2. Förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd
  3. Långsiktigt och snabbt på upphovsrättens marknad
  4. Export, internationalisering och värdeskapande utomlands
  5. Hållbar arbetsmarknad och kompetensförsörjning för alla
  6. Platsens betydelse för kulturella och kreativa verksamheter (och tvärtom)

Utredningen är tydlig med att den första prioriteringen är den största och en förutsättning för att övriga fem prioriteringar ska kunna gå att genomföra.

Utredningen menar också att

Vi bedömer att det finns fortsatt stor potential för hållbar samhällsutveckling i att stödja företag inom kulturella och kreativa branscher till ökad tillväxt och kulturell produktion. Men för att den ska kunna infrias med god effekt behöver staten undanröja en lång rad hinder som dessa företag möter och som i hög grad kräver specifikt anpassade lösningar inom kultur-, närings- och exportfrämjandet, bland annat. Både politik och företag behöver också förhålla sig till en hög förändringstakt, inte minst kring konkurrenskraften i en global kontext.

SOU 2022:44, sid 17

Du kan hitta betänkandet i sin helhet på regeringens webbplats. Betänkandet har ett nationellt fokus men utredarna skrev också en debattartikel utifrån det regionala perspektivet. Den kan du läsa här.